27/02/2024

แม่ฮ่องสอน-รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ“พาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน-รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ“พาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธี โครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2567 โดยมี แพทย์หญิงบุญศิริ จันศริริมงคล สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพ 1
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง นายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง และ แพทย์พยาบาล หน่วยงานในพื้นที่ อสม.แม่สะเรียง ให้การต้อนรับ
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และภาพอนาคต ระบบสาธารณสุขไทย ยกระดับระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย ของรัฐบาล และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการ ความแออัด และระยะเวลารอคอยการรักษา ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับ ในปี พ.ศ. 2567 กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อน โครงการ “พาหมอ ไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กำหนดมาที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ห่างไกล
พร้อมกันนี้ทาง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมการให้บริการคลินิกต่างๆ ในบริเวณโรงพยาบาลแม่สะเรียง ซึ่ง การจัดกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชน . เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ห่างไกล และ คัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งให้บริการ จำนวน 14 คลินิก ประกอบไปด้วยการ. คัดกรองมะเร็งตับ มีผู้มาใช้บริหาร 388 ราย , คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี 183 ราย , คัดกรองจิตเวช 91 ราย ,. คัดกรองภาวะสมองเสื่อม 50 ราย , จักษุ 41 ราย และคัดกรองสายตาในเด็ก 21 ราย , อายุรกรรมโรคหัวใจ 22 ราย, อัลตร้าซาวด์ 31 ราย , กระดูกและข้อ 47 ราย ผ่าตัดนิ้วล็อค 15 ราย , โสต ศอ นาสิก 10 ราย ,. ทันตกรรม 50 ราย ,. คัดกรองมะเร็งช่องปาก 38 ราย , ผ่าตัดต้อกระจก 20 ราย , ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ 71 ราย , ขาเทียม 4 ราย ซึ่งทั้ง 14 คลินิก ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เข้ารับบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ รวม 1,173 ราย ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1 และบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการประชาชน จำนวน 250 คน
ด้าน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงและสำเร็จเป็นอันดับหนึ่ง และ การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางยังน้อย ฝากดูแลคนแม่ฮ่องสอน ฝากดูแลปัญหาคนแม่ฮ่องสอน และ ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของแม่ฮ่องสอน

สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127