21/06/2024

สระบุรี/ประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบการก่อสร้างโครงการความร่วมมือรัฐบาลไทย-รัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่อำเภอหนองแซง

สระบุรี/ประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบการก่อสร้างโครงการความร่วมมือรัฐบาลไทย-รัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่อำเภอหนองแซง


วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น.นายพลวรรธณ์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน
ประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบการก่อสร้างโครงการความร่วมมือรัฐบาลไทย-รัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่อำเภอหนองแซง รฟท.ได้ประชามติ ในการประชุมแสดงความคิดเห็นดังนี้


มติที่ประชม
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันโดยมีมติเห็นชอบตามแนวทางการปรับรูปแบบคันทางเพื่อแก้ไขปัญหาข้อห่วงกังวลกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาฌาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงกรุงเทพ – บครราชสีมา)


ในเขตพื้นที่อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี รูปแบบที่ 4 รูปแบบโครงสร้างสะพานแบบช่องลอดโดยมอบหมายให้ การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำโมเดล/สื่อวิดีทัศน์ ตามรูปแบบการก่อสร้างฯ ในพื้นที่
อำเภอหนองแซงเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจในรูปแบบ/แนวเขต
การก่อสร้าง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่
อำเภอหนองแซง ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายอุดร สารคม ประชุมวงเล็ก


ผู้นำชุมชนในพื้นที่) ก่อนลงพื้นที่หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ และขี้แจงรายละเอียด
รวมถึงรูปแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงรูปแบบที่ 4 จำนวน 6 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3-5-6-7
ตำบลหนองควายโช และหมู่ที่ 2-3 ตำบลหนองแชง) โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เตือนมกราคม 2567และรายงานโครงการรถไฟความเร็วสูง ในพื้นที่อำเภอหนองแซงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสระบุรี(กอร .สบ.) ส่วนใหญ่ประชาชนต้องการยกระดับรถไฟความเร็วสูงมากกว่า

 

/ ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป