26/06/2024

ปทุมธานี พสกนิกรรวมใจบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพมหากษัตริย์ฯและผู้มีอุปการคุณต่อพระพุทธศาสนา

ปทุมธานี พสกนิกรรวมใจบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพมหากษัตริย์ฯและผู้มีอุปการคุณต่อพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนและพสกนิกร รวมใจบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พร้อมด้วยบูรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณต่อพระพุทธศาสนา และแผ่นดิน โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปทุมธานี ร่วมคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมพิธี
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พร้อมด้วยบูรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณต่อพระพุทธศาสนา และแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น ด้วยความความรู้รักสามัคคีของปวงพสกนิกร โดยการประสานความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบ้านเมืองให้มีความผาสุก มีความเจริญในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ยังเป็นกตัญญูบูชาแด่บูรพาจารย์ พระมหาเถระผู้มีอุปการคุณต่อพระพุทธศาสนา สืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งต่อมาเป็นที่พึ่งถึงอนุชนรุ่นปัจจุบัน
ภายในงานบุญพิธีฯ ได้รับความเมตตาจาก พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม จ.ปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์ และมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ในส่วนของวัดพระธรรมกายมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาส พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคณะพระธรรมยาตรา จำนวน 1,140 รูป ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 ร่วมประกอบพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ทางฝ่ายบ้านเมืองรับเป็นการรวมใจของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน อาทิ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี, ว่าที่ ร.อ.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี, นายเดชา ละลีย์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, นายมงคล ธิดาธัญลักษณ์ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง, รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เป็นต้น ร่วมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และมูลนิธิธรรมกาย เข้าร่วมพิธีฯ เป็นสมานฉันท์ นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานฯ กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหลอมรวมจิตใจของชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน สถาบันทั้ง 3 ต่างเกื้อหนุนค้ำจุนซึ่งกันและกัน จนทำให้ประเทศชาติอยู่รอดเป็นเอกราชมาได้จนปัจจุบัน สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงนับถือ และมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกเสมอมา นอกจากนี้ บูรพาจารย์ พระมหาเถระต้นบุญต้นแบบผู้มีอุปการคุณต่อพระพุทธศาสนา ผู้สืบสานพุทธธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงหนทางแห่งความสุขด้วยพุทธธรรมอันประเสริฐ ในวันนี้ทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลสร้างคุณงามความดีตามวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า คนดี จะต้องมีเครื่องหมาย 2 ประการ คือ กตัญญู แปลว่า รู้คุณ และกตเวที แปลว่า ตอบแทนคุณ ดังพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี จึงขอกราบอนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณองค์กรภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันประสานความร่วมมือดำเนินงานฯ ในครั้งนี้ด้วยความเรียบร้อยดีงาม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อขยายสังคมแห่งคนดีที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในโอกาสหน้า ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป.

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป