22/02/2024

ชุมพร – จิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗”

ชุมพร – จิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗”

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕’๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธาน กิจกรรม “จิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗” พร้อมด้วยจิตอาสา  ทหารผ่านศึก  และประชาชนทั่วไป  ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน

นางสุจิตรา ชาญสตบุตร รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร กล่าวว่า กิจกรรม “จิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕’๖๗” รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ ด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมนำพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดทำโครงการ “จิตอาสาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ” เพื่อให้จิตอาสาทหารผ่านศึกมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบการทำกิจกรรมพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ การเก็บขยะ, ตัดหญ้า, ตัดกิ่งไม้ และทำคอกขยะ ซึ่งมีกลุ่มจิตอาสาทหารผ่านศึกและหน่วยงานราชการ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อส่งเสริม ให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และทหารผ่านศึก มีความสำนึกใน กรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ต่อทหารผ่านศึก และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้งเป็นการสดุดีวีรกรรมความกล้าหาญ ตลอดจนคุณงามความดีของทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญของทหารผ่านศึก

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  เปิดเผยว่าข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยจิตอาสา  ทหารผ่านศึก และประชาชนทั่วไป  ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน  ณ สถานที่ แห่งนี้ ล้วนสำนึกและชาบซึ้ง  ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ที่ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ สำหรับกิจกรรมในวันนี้  ปวงข้าพระพุทธเจ้า ได้น้อมนำแนวพระราโชบาย  ของพระบาทสมเด็จ  พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทย  มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์  แก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติ  รวมทั้ง สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง ถนน และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  ของประชาชนส่วนรวม  โดยจะร่วมกัน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ  เนื่องในโอกาสวัน ทหารผ่านศึก  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยจิตอาสา  ทหารผ่านศึก  และประชาชนทั่วไป  ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีคุณูปการต่อการสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ  อย่างหาที่สุดมิได้  และในวโรกาสนี้  ขอพระราชทาน  ถวายพระพรชัยมงคล  ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย  และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล  โปรดอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ  พระเกียรติคุณแผ่ไผศาล  สถิตเป็นมิ่ง ขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบกาลนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป