21/02/2024

ลำพูน – อบจ.ลำพูนจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขึ้นพื้นฐาน Emergency Medical Response(EMR) รุ่นที่ 1/2567

ลำพูน – อบจ.ลำพูนจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขึ้นพื้นฐาน Emergency Medical Response(EMR) รุ่นที่ 1/2567

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 ภายใต้การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขึ้นพื้นฐาน Emergency Medical Response(EMR) รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.)ลำพูน หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ลำพูน ได้บูรณาการร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ลำพูน โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่จังหวัดลำพูน รวม 69 แห่ง ดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่เจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมีผู้ร่วมเข้าอบรมจำนวน 60 คน

– เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือกรณีอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดลำพูน
– เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สำหรับวิทยากรหลักและวิทยากรเสริมมาจาก โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลแม่ทา โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ ศูนย์สั่งการ 1169 อบจ.ลำพูน

การอบรมฯในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯทุกคน ล้วนแล้วแต่มีความตั้งใจใฝ่ความรู้ เรียนรู้ภาคทฤษฎี และสอบภาคปฏิบัติ จากการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย เข้าเรียนรู้และทดสอบ 6 ฐาน ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการรายงานการออกเหตุ และการรายงานประสานแจ้งเหตุกับศูนย์สั่งการ 1669 อบจ.ลำพูนทางวิทยุสื่อสาร(ว.)เครื่องดำ

หลังจากนี้ไปแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมฯจะได้นำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันท่วงที ลดการสูญเสียลดการเสียชีวิตได้ในที่สุด

ทั้งนี้ ในปัจจุบันระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ประสบปัญหาการขาดแคลนผู้ปฏิบัติ ในภารกิจการออกปฏิบัติการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ได้รับการช่วยเหลือล่าช้า จึงได้จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น..

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป