22/02/2024

(สุรินทร์) กอ.รมน.สุรินทร์ จัดเวทีประชาคม พัฒนาสัมพันธ์ พบปะเยี่ยมเยียน หารือ รับฟังปัญหา พัฒนาพื้นที่เป้าหมาย

(สุรินทร์) กอ.รมน.สุรินทร์ จัดเวทีประชาคม พัฒนาสัมพันธ์ พบปะเยี่ยมเยียน หารือ รับฟังปัญหา พัฒนาพื้นที่เป้าหมาย

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันเอกหญิง โชติมา มุลาลินน์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พันตรี อรรถโกวิท ธุนาสูรย์ พร้อม เจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ จัดเวทีประชาคม พูดคุย แลกเปลี่ยนถกแถลง ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ กำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน ตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ภายใต้แผนงานบริหารจัดการขับเคลื่อน “แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยได้ประสานความร่วมมือของคณะกรรมการ และผู้นำชุมชน ของตำบลเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วม และเสนอแผนงาน/โครงการฯ ให้ตรงประเด็นมีความสอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านหัวแรด หมูที่ 8 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบข้อมูล ปัญหา ของชุมชน ตำบลเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ ส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยฯ ให้เป็นไปตามลำดับขั้น ของโครงการฯ ต่อไป พร้อมกันนี้ นางปรียกร จันทร์สว่าง ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้ร่วมกิจกรรมฯ รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ และผู้นำชุมชน ในตำบลเป้าหมาย และให้เกียรติเป็นประธานมอบสิ่งของ พร้อมผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนตำบลเป้าหมาย

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป