24/06/2024

ชุมพร – ปลุกพลังหยุดยั้งยาเสพติดและปล่อยแถวกวาดล้างตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก พลังมวลชน ร่วมปฏิญาณตน

ชุมพร – ปลุกพลังหยุดยั้งยาเสพติดและปล่อยแถวกวาดล้างตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก พลังมวลชน ร่วมปฏิญาณตน

วันนี้ (1 ก.พ.67) เวลา 17.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก ปลุกพลังหยุดยั้งยาเสพติด โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงาน ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา พลังมวลชน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคศาสนา และภาคสื่อสารมวลชน ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ รวมพลังต่อต้านยาเสพติด ร่วมปฏิญาณตน และร่วมปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

https://youtu.be/6xPPPAToPV4

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2566 กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในนโยบายการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน โดยจะทำงานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” ส่วนผู้ผลิตและผู้ค้าต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดยใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งการ “ยึด อายัดทรัพย์สิน” เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด พร้อมดำเนินการเจราทางการทูตกับประเทศตามแนวชายแดน เพื่อควบคุมการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในประเทศและดึงผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกจากวงจรการค้ายาเสพติดอย่างถาวร

นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดปฏิบัติการลดความรุนแรงจากปัญหายาเสพติดในระยะเวลา 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยมอบนโยบายในการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จึงได้กำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรม Kick Off เพื่อการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหายาเสพติด” ในระยะเร่งด่วน 3 เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2567 เพื่อสร้างการรับรู้ และตื่นตัวเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ภายใต้กรอบแนวคิด “เปิดปฏิบัติการตัดวงจรยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดิน” และ “เปิดปฏิบัติการเชิงรุก ปลุกพลังหยุดยั้งยาเสพติด” ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง จังหวัดชุมพร ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยจะร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ดำเนินการภายใต้ 5 มาตรการ 1) มาตรการป้องกัน 2) มาตรการปราบปราม 3) มาตรการบำบัดรักษา 4) มาตรการฟื้นฟูสภาพสังคม และ 5) มาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้จังหวัดชุมพร มีความมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติด

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ กล่าว  ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่จะร่วมกันบูรณาการในการทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ พี่น้องประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญ ในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมกันแจ้งเบาะแสยาเสพติดให้กับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป