24/06/2024

ชุมพร – เชิดชูเกียรติอดีตรั้วของชาติทุกสนามรบ สดุดีวีรกรรม ระลึกถึงความกล้าหาญ ของทหารผ่านศึก

ชุมพร –  เชิดชูเกียรติอดีตรั้วของชาติทุกสนามรบ สดุดีวีรกรรม ระลึกถึงความกล้าหาญ ของทหารผ่านศึก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 / หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพรเป็นประธานในพิธี  ร่วมกับ พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   ผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาคม ชมรม เครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอ ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ

วันทหารผ่านศึก ๒๕๖๗ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสดุดี วีรกรรมและระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ และเสียสละของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อ บ้านเมือง โดยมีสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต ๒๗ เขต จัดพร้อมกันทั่วประเทศ

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร กำหนดจัดพิธีวันทหารผ่านศึก ในวันเสาร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” ประกอบด้วย เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พิธีวางพวงมาลา โดยผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาคม ชมรม เครือข่าย ทหารผ่านศึกอำเภอ ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ เข้าร่วมวางพวงมาลา ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์

ทหารผ่านศึกเขตชุมพรประธานในพิธี

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พิธีทางศาสนาพุทธ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายเขตอุดมศักดิ์อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพรประธานในพิธี

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพรประธานในพิธี มีการมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) แด่ พันโท สุชาติ นิลประดับ ทหารผ่านศึก นอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ ซึ่งได้รับรางวัลทหารผ่านศึกดีเด่นระดับภาค ของภาคใต้ รางวัลชมเชย นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกดีเด่น จำนวน ๕ เครือข่าย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึก ที่ขยันหมั่นเพียร การประกอบอาชีพ จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไป และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพรด้วยดีเสมอมา

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป