27/02/2024

รร.พลูตาหลวงวิทยา จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) เปิดประตูการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปีการศึกษา 2566

รร.พลูตาหลวงวิทยา จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) เปิดประตูการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปีการศึกษา 2566


ที่ห้องประชุม โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รศ.เชาว์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธี เปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUES) เปิดประตูการเรียนรู้สู่โลกกว้างประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.นฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์สส.เขต8 ชลบุรี นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในพื้นสัตหีบ และใกล้เคียง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ


ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงผลงานของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน การนำเสนองานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในรูปแบบนิทรรศการ มีกิจกรรมการแข่งขันวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นำเสนอผลงาน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนอย่างสร้างสรรค์ นอกเหนือจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน และได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมและยังเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และทักษะอาชีพ ของนักเรียนอีกด้วย

นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี 0909535645