27/02/2024

ตาก – อบจ.ตาก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและสังคม ประจำปี พ.ศ.2567

ตาก – อบจ.ตาก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและสังคม ประจำปี พ.ศ.2567

ที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและสังคม ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบลและอาสาสมัครระดับชุมชนเมือง เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบลและอาสาสมัครระดับชุมชนเมือง ตามแนวทางการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ให้สามารถขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ สามารถของบุคคลที่ทำความเข้าใจข้อมูลสุขภาพขั้นพื้นฐานและบริการที่จำเป็นสำหรับประกอบการตัดสินใจเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว การที่บุคคลมีสุขภาพที่ดี ย่อมนำไปสู่สุขภาพที่ดีของครอบครัว และชุมชน สอดคล้องกับแผนแม่บทที่สำคัญในการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการผลักดันให้การทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการสร้างพลเมืองไทยที่มีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม ///////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป