27/02/2024

สรว.ร่วมสภาการเหมืองแร่จัดสัมมนาNet Zero

สรว.ร่วมสภาการเหมืองแร่จัดสัมมนาNet Zero

         ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง  พร้อมคณะกรรมการ ได้เข้าพบนางสาวอัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่  ในโอกาสตรุษจีนและร่วมหารือถึงความร่วมมือในการจัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “บทบาทของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มุ่งสู่ Net Zero” ในปลายเดือนเมษายน 2567

         การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะออกมาบังคับใช้ในเร็ววันนี้  รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่อุตสาหกรรมเหมืองแร่

        นอกจากสภาการเหมืองแร่ และสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างแล้ว  ยังมีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมจัดสัมมนาด้วย