27/02/2024

แม่ฮ่องสอน- ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ครั้งที่ 2

แม่ฮ่องสอน- ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ครั้งที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธาน เปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมารี ครั้งที่ 2/2567 โดย มี ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่ลาน้อย นำพี่น้องเกษตกร พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน้อย ส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมและ กล่าวให้การต้อนรับ
ด้าน นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน ต่อ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะคณะกรรมการผู้จัดงาน โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล และให้บริการด้านเกษตรกรรม ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟู ให้ชาวบ้าน และ เกษตรกร สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ภายในงานมีการประกวดพืชผลทางการเกษตร การบริหารทางการเกษตรในด้านต่าง แก่เกษตรกร ทั้งด้านวิชาการ การวิเคราะห์ปัญหาด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง ด้านดิน ด้านบัญชี ด้านชลประทาน ด้านสหกรณ์ ด้าน สปก. การเจาะเลือดเพื่อหาปริมาณสารพิษตกค้างในร่างกาย การจัดนิทรรศการการเกษตร และ การให้ความรู้ด้านการลดพื้นที่เผา การแข่งขันการประกวดลาบหมู เป็นต้น พร้อมมอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดพืชผลทางการเกษตร
สำหรับอำเภอแม่ลาน้อย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 144,606 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 7,093 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50,170 ไร่ ข้าวนาปี / ข้าวไร่ 37,165 ไร่ ถั่วเหลือง 4,185 ไร่ และ กาแฟ 2,390 ไร่ ซึ่งล้วนส่งผลต่อรายได้หลักของอำเภอแม่ลาน้อย การดำเนินงานออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จะทำให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและเกษตรกรอำเภอแม่ลาน้อยได้เป็นอย่างดี
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127