27/02/2024

กาฬสินธุ์ทำบุญมอบทุนปลูกต้นไม้วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2567 ทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคล อุทิศส่วนกุศลให้กับอส.ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกองในการปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญ เสียสละ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างความสมานฉันท์ แก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมมอบทุนการศึกษา และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่หอประชุมศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายกองเอกสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 โดยมีนางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายกองเอกธวัชชัย รอดงาม, นายกองเอกนายธนภัทร ณ ระนอง, นายกองโทรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.กาฬสินธุ์ และรองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายกองเอกผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.กาฬสินธุ์ นายประสงค์ จันทร์กระจ่าง ป้องกัน จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยอัยการจังหวัด นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และสมาชิกอส.เข้าร่วมพิธี


โดยกิจกรรมช่วงเช้าเวลา 08.30 น.ได้นิมนต์พระราชศีลโสภิต หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้กับ เพื่อนสมาชิกอส.ที่เสียชีวิตไปแล้ว ทั้งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเสียชีวิตตามวัยอันควร พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกอง มอบทุนการศึกษามูลนิธิกองอาสารักษาดินแดน และมอบทุนการศึกษาชมรมแม่บ้านมหาดไทย


จากนั้นเวลา 11.00 น.นายกองเอกสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ที่บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์


นายกองเอกผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของกำลังพล และระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ.2499 ที่ได้ปฏิบัติภารกิจ ทั้งอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน เป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง และตำรวจ ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงของประเทศ รวมถึงการป้องกันและบรรเทาภัยจากภัยธรรมชาติ


นายกองเอกผดุงศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.กาฬสินธุ์ ได้เน้นย้ำและกำชับให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีอยู่ 187 นาย ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญคือ การบริการประชาชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การปฏิบัติการ จิตวิทยา ช่วยเหลือสนับสนุนฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แสดงออกถึงความกล้าหาญเสียสละเกิดผลดีแก่ทางราชการมาโดยตลอด


ด้านนายกองเอกสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ และผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สมาชิกอส.มีความสำคัญและจำเป็นต่อประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการก่อตั้งกิจการกองอาสารักษาดินแดนกว่า 70 ปี ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญ เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย และการรักษาความสงบ ร่วมกับข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจและทหาร ผลการปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ซึ่งจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความพร้อมเพรียงด้วย


อย่างไรก็ตามฝากถึงอส.ทุกคนให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้โปรดอภิบาลประทานพรไว้ในโอกาสต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างความสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนา การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริ และงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในฐานะกองกำลังประจำถิ่น รวมทั้งยึดหลักวิธีการของศาสตร์พระราชา”เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ” และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตต่อไป

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป