24/06/2024

อลังการเสริมการตลาดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 มหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในงานโคเนื้อบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 16

อลังการเสริมการตลาดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 มหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในงานโคเนื้อบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 16

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21ในงานโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 16 จังหวัดเพชรบูรณ์

นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 13 รางวัลในการประกวดโค – กระบือ ในครั้งนี้


การจัดงานในครั้งนี้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ – กระบือ ให้มีลักษณะดี มีคุณภาพซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป