21/02/2024

ปทุมธานี กองทุนหมู่บ้านคลองคูกลาง จัดกิจกรรมสังสรรค์สามัคคีพี่น้อง ครั้งที่ 9

ปทุมธานี กองทุนหมู่บ้านคลองคูกลาง จัดกิจกรรมสังสรรค์สามัคคีพี่น้อง ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ที่โรงเรียนวัดนาวง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยนายศักดิ์พิชัย ขุนศรี ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองคูกลาง จัดกิจกรรมสังสรรค์สามัคคีพี่น้อง ครั้งที่ 9 โดยได้รับเกียรติจากนายศุภชัย นพขำ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายธรรมนูญ แจ่มใส ปลัดจังหวัดปทุมธานี, นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเมืองปทุมธานี, พลตำรวจตรี ชยานนท์ มีสติ รองผู้บัญชาการ ภาค ๑, นายประจัญ จันทร์เนตร พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี, สิบตำรวจโทหญิงอุไรวรรณ อุทัยนาง พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดปทุมธานี,

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเมืองปทุมธานี, คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลหลักหก, คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 1 และ ว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง ด้านนายศักดิ์พิชัย ขุนศรี ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองคูกลาง ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับกองทุนหมู่บ้านคลองคูกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ 2544 ได้รับเงินจัดสรร จำนวน 1 ล้านบาท มีสมาชิกแรกเริ่ม จำนวน 150 คน ปัจจุบัน มีเงินทุนหมุนเวียน จำนวนเงิน 5,236,147.67 บาท มีสมาชิก จำนวน 2,149 ราย เป็นองค์กรที่ ช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุน ในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ สร้างความรักความสามัคคี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน

อีกทั้งยังได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และ ตาย กรณีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทหรือผู้รับ ผลประโยชน์ จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท โดยมุ่งเน้นการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ของสมาชิกและคนในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร การจัดงานสามัคคีพี่น้องกองทุน ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างสมาชิกด้วยกัน 2. สร้างความรักสามัคคีในชุมชน 3. สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และสุดท้ายนี้กระผมต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป