26/06/2024

กาฬสินธุ์ชื่นชมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติดูแลประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า

ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม   อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมชื่นชมทุกภาคส่วนที่ช่วยกันยกระดับ และพัฒนาสถานบริการด้านสาธารณสุขที่มีศักยภาพ ดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพอย่างครอบคลุม ทั่วถึง  และสุขภาพดีถ้วนหน้า
วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2567 ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ประธานคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผวจ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่าอตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอกมลาไสย นพ.ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ  รอง ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ บุคลากรทางแพทย์ พยาบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ประชาชน ให้การต้อนรับ
นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานีอนามัยแห่งนี้ เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ก่อสร้างเมื่อปี 2501 และในปี 2535 กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นปีทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย และเนื่องในวโรกาส มหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จ.กาฬสินธุ์ ได้คัดเลือกสถานีอนามัยแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในที่ห่างไกล ทุรกันดาร เข้าร่วมโครงการ เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาให้มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านบริหาร  บริการ และวิชาการ  โดยดำเนินการพัฒนา ทั้ง 3 ด้าน คือพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบ ด้านบริหาร บริการ วิชาการ บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรม และ 3. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สง่างามสมพระเกียรติ
ด้านนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน   1,807 หลังคาเรือน  ประชากร  6,868 คน อยู่ในสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์ การดำเนินงานที่ผ่านมา  ได้ให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมทั้งด้าน การรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันควบคุมโรค  และการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ทำให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีผู้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลเฉลี่ย  24 คน ต่อวัน รวมทุกด้าน เฉลี่ย  76 คน ต่อวัน
นางเฉลิมขวัญ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์ ได้สืบสานภารกิจตามแนวทางของมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และยังเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานตามโครงการ “โฮมสุข โฮมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์” ซึ่งมีการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์สาธิต และยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในงานฟื้นฟูสมรรถภาพ และการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น “หมอโฮมสุข”เพื่อปฏิบัติงานดูสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตามแนวคิด“เปิดรับการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อปิดช่องว่างในการเข้าถึงการดูแล” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.กาฬสินธุ์ด้วย
ขณะที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ประธานคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา กล่าวว่า ภารกิจของสถานีอนามัยแห่งนี้ มีความเจริญก้าวหน้า และประสบผลสำเร็จต่อเนื่องมาเป็นลำดับ  ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ทำให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง ที่สำคัญเป็นสถานบริการด้านสาธารณสุขที่มีศักยภาพ และดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอีกด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป