24/06/2024

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล สวัสดิการชุมชน พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ เป้าหมายมีผู้ทำ พ.ร.บ.จักรยานยนต์ ครบ 100%

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล สวัสดิการชุมชน พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ เป้าหมายมีผู้ทำ พ.ร.บ.จักรยานยนต์ ครบ 100%

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล สวัสดิการชุมชน พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน นายรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 95 ราย

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ได้ดำเนินงานโครงการธนาคารขยะไซเคิล ต่อยอดเป็นธนาคารขยะรีไซเคิลประกันชีวิต และธนาคารขยะรีไซเคิลสวัสดิการชุมชน พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ โดยการนำมูลค่าของขยะมูลฝอยมาเปลี่ยนแปลงเป็นเงิน เพื่อสวัสดิการชุมชน ในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ด้านสวัสดิการชุมชน พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ และคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ ผู้มี พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพื้นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน จึงได้ขับเคลื่อน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยอบรมให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3 ช (3R)โดยเริ่มต้นจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ เพิ่มเติมเป็นโครงการธนาคารขยะรีไชเคิลสวัสดิการชุมชน พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อลดขยะมูลฝอยและเพิ่มมูลค่าของขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงอบรมเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (รถจักรยานยนต์)
สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ได้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลรถจักรยานยนต์ใน 14 หมู่บ้าน พบว่า มีจักรยานยนต์ จำนวน 908 คัน เป็นรถที่มีพ.ร.บ. จำนวน 837 คัน และยังไม่มีพ.ร.บ. 71 คัน ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 25 คัน คงเหลือ 46 คัน โดยเป้าหมายในปี 2567 จะต้องมีผู้ทำ พ.ร.บ.จักรยานยนต์ ครบ 100% นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้ รถจักรยานยนต์

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป