15/04/2024

“สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี MOU บริษัท ยันม่าร์ฯ พัฒนากำลังแรงงานผู้ขับขี่รถขุด”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด สุราษฎร์ธานี พัฒนากำลังแรงงาน พนักงาน ผู้แทนจำหน่าย และลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายใต้การนำของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการเสริมขีดความสามารถให้แก่ประชาชน อีกทั้ง นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เล็งเห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ และมีความจำเป็น คือ การพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ขณะเดียวกัน ต้องพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเดิมด้วย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทักษะที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การขับขี่รถขุด (Driving Excavator) ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กับบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด สุราษฎร์ธานี

นางสาวสุขศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กับ บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด สุราษฎร์ธานี มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนากำลังแรงงาน พนักงาน ผู้แทนจำหน่าย และลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรถขุดขนาดเล็ก

โครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถขุด ความปลอดภัยในการใช้งาน และการบำรุงรักษารถขุดขนาดเล็กด้วยตัวเอง รวมทั้งสามารถขับขี่รถขุดในสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีสมรรถนะ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี โทร.08 4054 5778 Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี หรือติดต่อ นายจิรพงศ์ แป้นนุกูล ช่างชำนาญงาน บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด สุราษฎร์ธานี โทร. 06 5724 8532

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป