14/04/2024

ฉะเชิงเทรา-ทต.บางคล้าทำ MOU 13 หน่วยงาน ขับเคลื่อนเมืองบางคล้า

เทศบาลตำบลบางคล้า จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองบางคล้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองบางคล้า ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลตำบลบางคล้า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางคล้า คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชมรมบางคล้าอยู่สุข และสมาคมชาวบางคล้า รวมทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้และกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นด้วยอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลักดันสู่การเป็นเมือง Soft Power และ Learning City ตลอดจนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ด้านศิลปวัฒธรรม ด้านพหุวัฒนธรรมอำเภอบางคล้า ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้


อีกทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจบูรณาการกับการท่องเที่ยวของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจอำเภอบางคล้าด้วยทุนทางวัฒนธรรมและ Soft Power สู่การเป็นเมืองบางคล้าสร้างสุข การเปิดตัวโลโก้ กับเพจ โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”ภายใต้วิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ รวมไปถึงพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ”บางคล้า เมืองแห่งการเรียนรู้” ตลอดจนการแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองบางคล้า อีกด้วย

นิราช/ทิพย์ศรี อปท. ฉะเชิงเทรา 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป