18/04/2024

จันทบุรี-นิเทศศาสตร์ ม.รำไพ จัดโครงการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สัญจร” โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

จันทบุรี-นิเทศศาสตร์ ม.รำไพ จัดโครงการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สัญจร” โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จ.จันทบุรี อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาหลักสูตร รายวิชาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สู่การขยายผลการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในภาคตะวันออก กิจกรรม อบรมให้ความรู้คู่มือเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อการขยายผล คู่มือเครือข่าย สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ให้มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ,การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์,การผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างระบบนิเวศสื่อที่ดี โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จ.จันทบุรี เข้าร่วมราว 120 คน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป