15/04/2024

เชียงใหม่-สธวท.-เชียงใหม่จัดงานวันสตรีสากล 2567 บูรณาการการยกระดับผู้นำสตรี

เชียงใหม่-สธวท.-เชียงใหม่จัดงานวันสตรีสากล 2567 บูรณาการการยกระดับผู้นำสตรี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567  สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสตรีสากล โดย คุณธีรวัลย์ ประจันตะเสน  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคุณพรรณีพัทธ์ รัตนวัฒนาสิน ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากคุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการ งบประมาณ 104,000 บาท โครงการ บูรณาการยกระดับผู้นำสตรีเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2567 เพื่อประกอบกิจกรรมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ดังนั้น วันสตรีสากล ไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันเท่านั้น แต่เป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย และอีกหลายประเทศได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติของตน กลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจหรือการเมืองก็ตาม ได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันสำคัญนี้ เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนา สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม่ คือหนึ่งในองค์กร ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสตรี  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพลังสตรี เนื่องในวันสตรีสากลในจังหวัดเชียงใหม่

โดยจัดทำโครงการบูรณาการการยกระดับผู้นำสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกียรติและยกย่องบทบาทของสตรี เพื่อพัฒนาสตรีไทยสู่เวทีโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึงศักยภาพของตน รวมถึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค เพื่อเป็นการสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินในสตรี อันเป็นการสนับสนุนการจัดการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน รวมถึงเศรษฐกิจฐานรากที่เริ่มต้นในครอบครัว ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจและบริการ รวมถึงผลงานต่างๆ ผ่านการออกร้านและแสดงผลงาน สร้างความรัก ความสามัคคีของเครือข่ายสตรีจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการหนี้” โดย คุณสมิตานันช์  พรหมพินิจ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“บทบาทสตรีไทยไปสู่เวทีโลก”โดย ดร.อนิดา โทณะวณิก กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีราดาสปาแอนด์บิวตี้ จำกัด การเสวนาหัวข้อ “บทบาทสตรีสู่ความสำเร็จ,การเสวนาหัวข้อ “สตรีไทยในภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก”กิจกรรมการออกร้านแสดงสินค้า และบริการ และการเสวนาหัวข้อ “สตรีไทยในภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก”

 

นภาพร/เชียงใหม่

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป