18/04/2024

ลำปาง-จ.ลำปางประชุมหารือแกนนำเครือข่าย/คณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

ลำปางเมืองคนดี มีคุณธรรม จังหวัดลำปาง องค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)มหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมหารือแกนนำเครือข่าย/คณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดลำปาง” เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปีที่ ๒)

 


เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือแกนนำเครือข่าย/คณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดลำปาง” เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปีที่ ๒) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

โดยมี นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ องค์กร ชุมชน อำเภอ เครือข่ายคุณธรรมทั้ง ๙ เครือข่าย เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ คือเปิดเวทีระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายทางสังคม ทั้ง ๙ เครือข่าย เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในปีที่ ๒ มุ่งสู่ “ลำปางเมืองคนดี มีคุณธรรม” ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัด ตามแนวทางปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐) โดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดลำปางไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบได้อย่างแท้จริง

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป