14/04/2024

”ผบช. ตชด.“สั่งวาง 4 มาตราการเข้ม แนวตะเข็บชายแดนพื้นที่ ภ.7 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ทุกรูปแบบ เร่งขานรับนโยบาย “สร.1- ผบ.ตร.”

”ผบช. ตชด.“สั่งวาง 4 มาตราการเข้ม แนวตะเข็บชายแดนพื้นที่ ภ.7 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ เร่งขานรับนโยบาย “สร.1- ผบ.ตร.”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่กองบัญชาการตำรวจชายแดน ถนนพหลโยธิน พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผบช.ตชด. เปิดเผยว่าได้มีคำสั่งเป็นวิทยุในราชการฯด่วนที่สุด ถึงผู้รับปฏิบัติ ผกก.ตชด.13,14,33,34,41 ผู้รับทราบ ศปก.ตร., รอง ผบช.ตชด.,ศปก.ตชด., ผบก.ตชด.ภาค 1,3,4

คำสั่งดังกล่าวมีใจความระบุว่า (1.)อ้างถึง แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ บช.ตชด. เพื่อให้หน่วยปฏิบัติในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ นั้น

(2.) ตามข้อ 1 ด้วยในห้วงเดือน ก.พ.67 นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ ผบ.ตร. ติดตามการทำงานของ ภ.7 พื้นที่ จว.กาญจนบุรี ในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะยาเสพติด และแรงงานผิดกฎหมาย ประกอบกับสถานการณ์ในประเทศ เพื่อนบ้านมีความไม่สงบ ทำให้เกิดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเป็นจำนวนมาก

(3.)เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บช.ตชด. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำชับการปฏิบัติ ดังนี้ -กำชับกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ,จุดสกัดต่างๆ โดยเฉพาะชุดเฝ้าตรวจชายแดน (ชฝต.)ให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เคร่งครัด เพื่อระมัดระวังและป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
โดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติ

เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจ,จุดสกัด ตามช่องทางเข้า-ออก ตามแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ ท่าข้ามต่างๆ ทั้งในเส้นทางหลัก และเส้นทางรอง เพื่อป้องกันและสกัดอั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ขี้แจง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับผลกระทบและบทลงโทษตามกฎหมายที่เกิดจากการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
รวมถึงแสวงหาความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว

การรายงานผลการปฏิบัติกรณีที่มีเหตุสำคัญเร่งด่วนในเขตพื้นที่รับผิดของหน่วย ให้รายงาน ผบช.ตชด.และ รอง ผบช.ตชด. ที่รับผิดชอบตามสายงานทราบ ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด และให้รายงานเหตุเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ บช.ตชด.ผ่าน ศปก.ตชด.) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาห้ามมิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิดในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด, การลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ โดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่ากระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัยและอาญาโดยทันที

(4.)จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คำสั่งดัง”กล่าวระบุ“

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป