14/04/2024

เชียงใหม่- ผนึกกำลัง เพื่อผลักดันส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสอย่างแท้จริง

​วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 (ศพอ.เหนือ 2) ร่วมแนะแนวขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการ

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.) ผนึกกำลังเพื่อผลักดันส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสอย่างแท้จริงด้วยการศึกษาอาชีวศึกษา ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ เข้าร่วมการแนะแนวการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาดำเนินการโดย ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา (วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา)พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เข้าร่วมแนะแนวขยายโอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมกับ ดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล และ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสามวิทยาลัย ฯ ให้กับ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ผู้ปกครองพร้อมผู้เรียนพิการทางสติปัญญา รวมถึงศิษย์เก่า เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน

นางสาวเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ได้นำเสนอประเด็นภาพความสำเร็จในการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี (พ.ศ. 2539 – จนถึงปัจจุบัน) โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลรับเฉพาะเด็กผู้เรียนพิการทางด้านสติปัญญาและออทิสติก ซึ่งปัจจุบันมีผู้เรียนทั้งหมด จำนวน 427 คน และมีผู้เรียนอยู่ประจำ จำนวน 25 คน ทั้งนี้ ยังกล่าวถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์ศึกษา ต่อในระดับที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ปรึกษาการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ร่วมให้ความเห็นและการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การการทำงานกับคนพิการ ความรู้สึก กับภาคีเครือข่าย อาทิ ผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงการมีงานทำ เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) และการส่งต่อผู้เรียนพิการให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องอาศัยภาคีเครือข่าย จับมือไว้ไปด้วยกัน ร่วมกันสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น เข้าถึงคนพิการได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการบูรณาการตอบโจทย์การช่วยเหลือ เข้าถึง เสมอภาคทางการศึกษา และให้ทางวิทยาลัยที่เข้าร่วมได้นำเสนอประเด็นการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษา ในวิทยาลัยฯ ทั้ง3 แห่ง รวมถึงระบบการดูแลช่วยเหลือ การส่งเสริมเพื่อการมีงานทำและสาขาวิชา อีกทั้งยังให้ผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงครูและบุคลากรของโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลได้แลกเปลี่ยนสอบถามข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อ ในระดับอาชีวศึกษา #วันนี้เป็นครั้งที่าชีวศึกษาได้เข้าขยายโอกาส และมีผู้เรียนพิการให้ความสนใจสมัครศึกษาต่อฯ

พัฒนชัย/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป