21/04/2024

กาฬสินธุ์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดโชว์ผลงานวิชานักเรียนพร้อมเปิดโรงเรียนกีฬาส่งเสริมพัฒนาต่อยอดสู่ระดับอาชีพ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมเปิดโรงเรียนกีฬาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านกีฬาต่อยอดสู่ระดับอาชีพ

 


วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (หน้าศาลากลางหลังเก่า) นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครูและนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยการเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู และนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้งหมด 8 แห่ง มีศูนย์เด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ให้มีความหลากหลาย แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน จัดให้มีการแสดงผลงานของคณะครูและนักเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มุ่งเน้นการพัฒนา ที่เล็งเห็นความสำคัญและความต้องการของชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการจากทุกภาคส่วน ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามและตรวจสอบการทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ เมืองอุดมสุข


นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เรามีโรงเรียนในสังกัดที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจ มอบบุตรหลานให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน วันนี้เป็นวันปัจฉิมนิเทศก่อนที่จะมีการปิดภาคเรียน จึงได้มีการจัดผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ว่าเรามีผลงานอย่างไร แต่ละโรงเรียนเป็นอย่างไร โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพระราชทานดีเด่น จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับรางวัลสวดมนต์สรภัญญะ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส่วนอีกรางวัลเป็นรางวัล ชนะเลิศวงดนตรีโปงลางซึ่งได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งหมดจากผลงานของโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคาซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม เราได้พัฒนาให้เป็นโรงเรียนกีฬา เพื่อให้ลูกหลานได้พัฒนาร่างกายให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งการกีฬาสามารถพัฒนาต่อยอดโดยยึดเป็นอาชีพได้


สำหรับกิจกรรมวันนี้ เพื่อให้นักเรียน ครู ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้เราได้ทราบถึงความตื่นตัว ความตั้งใจทั้งของครูและนักเรียนที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นมา ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ตามวิสัยทัศน์เมืองอุดมสุข จะต้องเป็นการศึกษาสู่การเรียนรู้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสังคม บริบทของท้องถิ่น เน้นการมีร่วมของชุมชนในการวางรากฐานการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในท้องถิ่นด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป