21/04/2024

ปทุมธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงบ้านมั่นคง

ปทุมธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงบ้านมั่นคง

 

 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. ณ วัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ ลงพื้นที่โครงบ้านมั่นคง บริเวณสะพานเอกทักษิณ – ซุ้มวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์บ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด (ระยะที่ 2)

โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางดุสิตา เชาว์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี นายทวี เบ็นหะซัน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี นายวินัย สีเที่ยงธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก ร่วมให้ข้อมูลและลงพื้นที่ ณ โครงบ้านมั่นคง ซุ้มวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การพัฒนาคลองเปรมประชากร โครงการบ้านมั่นคง เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีภารกิจหลัก คือ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง (สำนักการระบายน้ำ กทม./ กรมโยธาธิการและผังเมือง) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลอง (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม กฎหมายและการขับเคลื่อนงาน บูรณาการร่วมระหว่าง ภาครัฐ องค์กรมหาชน รวมถึงชุมชนและประชาชนผู้อาศัยตลอดริมคลองเปรมประชากร ซึ่งในขณะนี้มีการสร้างบ้าน จำนวน 80 หลังเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา และการก่อสร้างเขื่อนบริเวณริมคลองต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป