18/04/2024

ชุมพร – มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ อสม.   ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี,  20 ปีและ 30 ปี

ชุมพร – มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ อสม.   ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี,  20 ปีและ 30 ปี

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  ประจำปี 2567  เทศบาลเมืองชุมพร มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ อสม.   ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี,  20 ปีและ 30 ปี และมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธาน อสม.ชุมชนและตำบล  ที่ปฏิบัติงาน ครบวาระ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566)

วันที่ 20 มีนาคม  2567 ณ  ห้องประชุมทับทิม โรงแรมชุมพรการ์เด้นท์ อ.เมือง  จ.ชุมพร  นายศรีชัย   วีระนรพานิช   นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร  ร่วมกับ นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์ ประธานสภาฯ. นายอัครพล ตั้งธรรมมงคล รองนายกฯ. นางมณีพรรณ นาคะวัจนะ เลขานุการนายกฯ นายสรรค์พล แสงบ้านยาง เลขานุการนายกฯ น.ส.ฤติมา พรหมเมศร หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข นางศิริสันต์ พุ่มทอง พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมขนตากแดดเข้าร่วมกิจกรรมใน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2567 วันที่  20 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศ

 

นายศรีชัย   วีระนรพานิช    กล่าว่ากระผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจมายัง อสม. ทุกท่านที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่พี่น้องในชุมชน ทั้งในด้าน การส่งเสริมสุขภาพ  การรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ   การรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  ส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะโภชาการ  การดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  การติดตามพัฒนาเด็กแรกเกิด-5 ปี  รวมทั้งช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน การป้องกันและควบคุมโรค    ด้วยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของไข้เลือดออก  การป้องกันเฝ้าระวังโรควัณโรค    การคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บีและซี   การคัดกรองและให้ความรู้ในเรื่องโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งชนิดต่างๆการสำรวจและขึ้นทะเบียนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งยังมีบทบาทในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ  และเป็นทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  ผู้พิการและผู้สูงอายุ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข อสม.จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญต่องานด้านสาธารณสุข    ดังคำขวัญ ที่ว่า “แจ้งข่าวร้าย  กระจายข่าวดี  ชี้บริการ  ประสานงานสาธารณสุข  บำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี”

 

กระผมขอขอบคุณอสม.ทุกท่านที่ทำงานด้วยจิตอาสา เสียสละเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ทำงานเชื่อมประสานระหว่างประชาชน  ชุมชน  และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือสังคมโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  และเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  ประจำปี 2567 นี้กระผมขออวยพรให้อาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปและขอให้ทุกท่านน้อมนำแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต  ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุด   นั่นคือให้ดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง   มีจุดมุ่งหมายโดยการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก  มีความรอบคอบ  ระมัดระวัง  พิจารณาถึงความพอเหมาะ  พอดี  มีเหตุผล  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกมิติของการดำเนินชีวิต

นางสิริกาญจนื ธนโชติวราธิษณ์   ประธานชมรม อสม.เทศบาลเมืองชุมพร กล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนางานสาธารณสุขด้วยวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน โดยใช้เป็นแนวหลักในการพัฒนางานบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชน   โดยสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนโดยมี “อสม.” เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนงานนั้น   ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ อสม.ปฏิบัติงานในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพระดับชุมชนนั้นมีกิจกรรมที่ อสม.ได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและประชาชนในชุมชน  ด้วยรูปแบบของการมีส่วนร่วมมากมายหลายประการทั้งในการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก   การคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงการคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆ  และการเป็นหมอคนที่ 1 หมอประจำบ้าน  เพื่อประสานการทำงานดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบ “ดูแลใกล้ตัว  ใกล้บ้าน  ใกล้ใจ”โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตรมาเป็นหลักธรรมในการดำรงชีวิต      เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ  ในวันนี้ชมรม อสม. เทศบาลเมืองชุมพร ร่วมกับ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองชุมพร          ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ตากแดดและ นาทุ่ง ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  เทศบาลเมืองชุมพร  ประจำปี  2567 ในวันนี้โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่อสม.   ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี,  20 ปีและ 30 ปี การมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธาน อสม.ชุมชนและตำบล  ที่ปฏิบัติงาน ครบวาระ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566)  และการอบรมให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาศักยภาพ อสม.  สู่การเป็นจิตอาสาที่ดี  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  นางพรพรรณ  ศันติวิชยะ  อสม.ดีเด่น สาขาการการป้องกันเอดส์ในชุมชน  และนางสุวิชาดา  พุทธเกิด พิธีกร นักพูดและนักเขียน

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป