21/04/2024

ชุมพร – เพิ่มศักยภาพกาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ตลาดสากล ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพอันดับต้นๆของโลก

ชุมพร – เพิ่มศักยภาพกาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ตลาดสากล ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพอันดับต้นๆของโลก

 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ เซร่าการ์เด้น (Cera Garden Coffee) จังหวัดชุมพร นางสาวยุพาพร สวัสดี พาณิชย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ นายพาทิศ วรวัฒน์กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิชเชอรี่ จำกัด นายพงษ์เทพ บุญกลุ้ม ผู้มีอิทธิพลบนสื่อออนไลน์ (Influencer Channel หลากฉี) Talking : Test & Trend บนสื่อสังคมออนไลน์ นายศักดิ์ชัย นุ่นหมิ่น  Q GRADERผู้ประเมินคุณภาพกาแฟTalking :Quality  แถลงข่าว “CHUMPHON COFFEE Festival” การจัดงาน วันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐ บูธ ณห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลปิ่นเกล้า กิจกรรมส่งเสริมการขาย  Business Matching  การ Live สดจากอินฟลูเอนเซอร์ Tiktokช่อง หลากฉี การแข่งขันการดริปกาแฟ โดยมีกรรมการเป็นระดับ Q grader กิจกรรมนาทีทอง ดนตรีสด ทดลองชิมกาแฟ

 

 

 

 

จังหวัดชุมพร มีการปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสตามากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งกาแฟโรบัสตาเป็นกาแฟที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้น ซึ่งเหมาะกับภูมิประเทศของจังหวัดชุมพร โดยกาแฟชุมพรมีรสชาติเข้มข้น หอมกรุ่น มีกลิ่นช็อกโกแลตและถั่วเล็กน้อย กาแฟโรบัสตาเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของจังหวัดชุมพร โดยส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย กาแฟชุมพรได้รับรางวัลมากมายจากเวทีกาแฟระดับโลก เช่น รางวัลชนะเลิศการประกวดกาแฟโรบัสตาโลก เมื่อปี พ.ศ. 2561เนื่องจากเป็นกาแฟที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยและต่างประเทศ เพราะมีรสชาติเข้มข้น หอมกรุ่น และมีคุณภาพสูง แต่ปัจจุบันพบว่า พื้นที่ปลูกกาแฟลดลงอย่างมาก จากข้อมูลปี 2565 จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ปลูกกาแฟทั้งสิ้น 62,132 ไร่ ผลผลิตรวม 5,600 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื้อที่ปลูกกาแฟลดลดลง19,797 ไร่ และจํานวนผลผลิตก็ลดลงด้วยเช่นกันลดลง 2,722 ตัน จากเดิมในปี 2564 ได้ผลผลิตรวมอยู่ที่8,322 ตัน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาต้นยางพารา ปาล์มน้ำมัน และทุเรียน ที่เกษตรกรปลูกแซมในสวนกาแฟโตและเริ่มให้ผลผลิต เกษตรกรจึงโค่นต้นกาแฟออก และผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากต้นกาแฟมีอายุมากและไม่ได้รับการบํารุงดูแล เพราะราคา สารกาแฟตกต่ําหลายปี จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรลงทุนเพิ่มจังหวัดชุมพร จึงมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ปลูกและยกระดับการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและแปรรูปเพื่อสร้างคุณค่าให้มีมูลค่าสูงและสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมการปลูกกาแฟเพื่อทดแทนการนําเข้าภายใต้นโยบายตลาดนํานวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การขยายพื้นที่ปลูกกาแฟให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น จากการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน ศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ให้มีปริมาณและผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานสากล ให้เกษตรกรที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชแบบผสมผสาน (ร่วมกับกาแฟ) เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร จึงได้จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้ากาแฟ

จังหวัดชุมพร (พ.ศ.2566-2570) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาในทุกบริบทของสินค้าเกษตรนั้นๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ (การผลิต) ไปจนถึงปลายน้ำ (การตลาด) และดําเนินการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้ากาแฟจังหวัดชุมพร (พ.ศ.2566-2570)เป้าหมายการพัฒนากาแฟจังหวัดชุมพร

“จังหวัดชุมพร มหานครโรบัสตา”หมายถึง จังหวัดชุมพรมีศักยภาพสูงในการผลิตกาแฟโรบัสตาแบบครบวงจร ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด มีการแปรรูปโดยผู้ประกอบการในจังหวัดมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งระดับชาติและระดับโลก เป็นแหล่งสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  1 วิจัยเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูป และการตลาดกาแฟโรบัสตาชุมพรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน แนวทางการพัฒนา  วิจัยพัฒนาสายพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต พร้อมกับพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและลดการใช้ทรัพยากร  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือแปรรูปกาแฟโรบัสตา  วิจัยและพัฒนาการตลาดเดิมและตลาดใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสตาชุมพร และลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา   บริหารจัดการพื้นที่และควบคุมพื้นที่ผลิตกาแฟอินทรีย์ให้มีปริมาณที่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนสวนเก่าให้มีผลผลิตกาแฟคุณภาพพิเศษ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟโรบัสตา พัฒนาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรดินที่เหมาะสมต่อกาแฟคุณภาพพิเศษ ขึ้นทะเบียนและจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสตา พัฒนาการผลิตกาแฟโรบัสตาของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน GAP ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และสร้างความเข้มแข็ง สถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่ากาแฟโรบัสตาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการแปรรูปกาแฟโรบัสตาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟการผลิตกาแฟเฉพาะถิ่น สร้างเอกลักษณ์กาแฟชุมพรในสถาบันกษตรกรและผู้ประกอบการ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในชุมชน สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้กระบวนการแปรรูปกาแฟโรบัสตาชุมพรครบวงจร ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการตลาดและส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์กาแฟสู่ตลาดสากล แนวทางการพัฒนา สร้างเครือข่ายกลุ่มกาแฟในจังหวัดชุมพร ยกระดับเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ปลูกและจําหน่ายกาแฟคุณภาพ ประเมินและจัดอันดับกาแฟทุกปี และจัดงานมหกรรมกาแฟชุมพรระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค/ ในประเทศ-ต่างประเทศ สร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภค และสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก

 

โดยแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้ากาแฟจังหวัดชุมพร (พ.ศ.2566 25670) มีโครงการภายใต้แผนดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 65 โครงการ งบประมาณระยะ 5 ปี จํานวน 68,152,100 บาท แบ่งเป็น 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ประเด็นการพัฒนาที่ 1 วิจัยเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูป และการตลาดกาแฟโรบัสตาชุมพรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จํานวน 11 โครงการ งบประมาณระยะ 5 ปี จํานวน14,915,745 บาทประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสตาชุมพร และลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม จํานวน 30 โครงการ งบประมาณระยะ 5 ปี จํานวน 21,696,910 บาทประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่ากาแฟโรบัสตาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจํานวน 13 โครงการ งบประมาณระยะ 5 ปี จํานวน 5,619,815 บาทประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการตลาดและส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์กาแฟสู่ตลาดสากลจํานวน 11 โครงการ งบประมาณระยะ 5 ปี จํานวน 25,919,630บาท

Note :ประชาสัมพันธ์เชิญชวน พบกันที่งาน “CHUMPHON COFFEE Festival”

ระหว่างวันที่ 27– 31 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. –21.00 น.@ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร จุดใจกลางเมืองของคนกรุงเทพมหานครอีกย่านหนึ่งที่มีผู้คนจับจ่าย ใช้สอย จะทำให้งานของเรา คึกคัก แน่นอนครับ >>>คุณจะพบกับอีเว้นท์ของคนรักกาแฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี พบกับการแข่งขัน Chumphon Coffee Drip(V60) ชิงเงินรางวัล และรับของรางวัล ChicChic … และยังพบกับ…บรรยากาศ สไตส์ เสียงดนตรี เบาๆ เสียงกีตาร์โฟล์คซอง เสียงไวโอลิน ดนตรีในสวนกาแฟ อันแสนอบอุ่น ครุ่นกลิ่นกาแฟ…พบกับ…กิจกรรมเจรจาการค้ารูปแบบ Onsite และ Online (OBM Business Matching)คู่ค้า ผู้ซื้อ มากกว่า 35 คู่เจรจากิจกรรมการไลฟ์สดจากอินฟลูเอนเซอร์ Tiktokช่อง หลากฉีกิจกรรมการแข่งขันการดริปกาแฟ โดยมีกรรมการเป็นระดับ Q grader และกิจกรรมนาทีทอง ดนตรีสด ทดลองชิมกาแฟฟรี

ธิติมา โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป