21/04/2024

กำแพงเพชร – จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี 2567

กำแพงเพชร – จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี 2567

ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายกองเอก ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว โดยมี ป้องกันจังหวัดฯ , ปกครองจังหวัด และผู้แทน 11 อำเภอ เข้าร่วมภายในโครงการดังกล่าว

ด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้รับนำไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการบรรยายในหัวข้อ บทบาทอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง , กระบวนการคัดกรอง บำบัดรักษา และส่งต่อผู้ป่วยจากการใช้สารเสพติด และกระบวนการ CBTx การดูแลผู้ป่วยจากการใช้สารเสพติดภายในชุมชน เป็นต้น/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป