15/04/2024

พิษณุโลก -อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการป้องกันระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนดับเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

พิษณุโลก -อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการป้องกันระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนดับเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การซ้อมแผนฝึกปฏิบัติด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย  การซ้อมแผนอพยพคนออกจากเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการให้ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการระงับเหตุอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงานทำให้ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย.
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป