18/04/2024

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด มอบ platform สื่อการสอน ระบบไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยกราฟ แบบ Online และ Real Time เป็นสื่อการเรียนการสอนทันสมัยที่สุดในอาเซียน

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด มอบ platform สื่อการสอน ระบบไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยกราฟ แบบ Online และ Real Time เป็นสื่อการเรียนการสอนทันสมัยที่สุดในอาเซียน
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567  นายประสิทธิ์  ทองรัศมี  ผอ. เทคนิค ชัยภูมิ ขอขอบคุณ  บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด มอบ platform สื่อการสอน ระบบไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยกราฟ แบบ Online และ Real Time เป็นสื่อการเรียนการสอนทันสมัยที่สุดในอาเซียน จาก นาย ประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าว รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มีส่วนสนับสนุน การดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญด้านพลังงาน โดยจังหวัดชัยภูมิ มีการลงทุนด้านพลังงานและพลังงานทดแทน อยู่หลายบริษัท และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ที่ได้มอบสื่อการเรียนการสอน      แบบเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์พลังงาน และ ความมั่นคงระบบไฟฟ้า ของจังหวัดชัยภูมิ แบบ Smart City Monitoring Energy Efficiency Systems Grid ( Real Time IoT) ติดตามการใช้พลังงานและความปลอดภัยอัจฉริยะ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคน และพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ สร้างความทัดเทียมทางด้านการศึกษามากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเช่นนี้ต่อไป
นายประสิทธิ์  ทองรัศมี  ผอ. เทคนิค ชัยภูมิ กล่าว สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน เป็นการเรียนระบบทวิภาคี นักศึกษาได้ไปฝึกงาน และมีรายได้ระหว่างฝึกงาน ในสถานประกอบการชั้นแนวหน้า กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการภาคเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ สร้างโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหมีคุณภาพและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ นำไปสู่การมีรายได้ระหว่างเรียน และจบแล้วมีงานทำ ที่สำคัญทำให้นักศึกษาอาชีวะ มีความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ ได้ทันตามความต้องการกำลังคนของประเทศ สามารถประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการได้
ระบบดังกล่าวช่วยตรวจเช็ค วิเคราะห์พลังงาน บำรุงรักษา ด้านความปลอดภัย อัคคีภัย แบบ IoT ในการให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงานแบบเรียลไทม์ (IoT) ส่งเสริมหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนทันสมัยสุดในอาเซียนเรื่องบำรุงรักษาและมาตรฐานความปลอดภัย อัคคีภัย ของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเป็นประโยชน์และ ตรงต่อความต้องการของ  ภาคประกอบการ เป็นกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป