14/04/2024

ชลบุรี-ประชาชนตบเท้าเข้าร่วมโครงการมหกรรมเครือข่ายสุขภาพชุมชนเมืองพัทยา

ชลบุรี-ประชาชนตบเท้าเข้าร่วมโครงการมหกรรมเครือข่ายสุขภาพชุมชนเมืองพัทยา

วันที่ 27 มี.ค.67 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (ลานโพธิ์นาเกลือ) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมเครือข่ายสุขภาพชุมชน พร้อมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่, นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ , นางสาวฐิติพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา, ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา, กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติ ต่างเข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ด้วยปัจจุบันการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายชุมชนสุขภาพดี จำเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ชุมชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักในการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายชุมชนสุขภาพดี ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มประชาชนขอรับสนับสนุน งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ในพื้นที่ จำนวน 47 โครงการ มีสมาชิก 1,250 คน ครอบคลุมทั้ง 4 เขตพื้น 42 ชุมชน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสร้างกลไก ความร่วมมือการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ ดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพชุมชน ผู้นำออกกำลังกาย และสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในพื้นที่ เมืองพัทยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน

ภายในกิจกรรมเครือข่ายสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย มหกรรมการรวมพลังออกกำลังกายเต้นเพื่อสุขภาพ หน่วยทดสอบ สมรรถภาพทางกายด้วยฐานกิจกรรมและเครื่องมือวัดระดับสมรรถภาพทางกาย และกิจกรรมให้ความรู้ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยในการออกกำลังกาย โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล การประเมินภาวะ
สุขภาพเบื้องต้น โดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเมืองพัทยาและโรงพยาบาลบางละมุง 5) กิจกรรมอาหารหรือสินค้าเพื่อสุขภาพ ของกลุ่มประชาชนในชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป