18/04/2024

เชียงราย-อ.แม่สรวย-เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

เชียงราย-อ.แม่สรวย-เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยว ลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง (D-HOPE) โดยมีครูบาอริยชาติ เจ้าอาวาส วัดแสงแก้วโพธิญาณ ปาฐกถา เรื่อง “เติมธรรมะเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” นายกิตติคุณ ดิศรณ์กุลสิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,กำนัน ,นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีเกียรติ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

นายกิตติคุณ ดิศรณ์กุลสิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยว ลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) เป็นโอกาสอันดีของคนในชุมชน บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่มีโอกาสได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ

อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนของตนเอง ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้รู้จัก การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการหนุนเสริมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล   ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้

นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ

ซึ่งเป็นพัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ กำหนดให้มีการสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว

โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำงานแบบบูรณาการ ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่ได้บูรณาการแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition) หรือการจัดนิทรรศการแบบกระจาย    ที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้พัฒนากิจกรรมรองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน ทั้งในด้านของสถานที่ อาหาร วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆรวมทั้ง การร่วมทำกิจกรรมกับคนในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hand-ON program Exhibition):,เพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 ครั้งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) จำนวน 10 คน จำนวน 10 โปรแกรมประกอบด้วย เมนูอาหาร อาหารว่าง จำนวน 6 โปรแกรม, ของตกแต่ง ของใช้ ของที่ระลึก จำนวน 3 โปรแกรม และโปรแกรมการท่องเที่ยว จำนวน 1 โปรแกรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) จัดทำเอกสารแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว (Catalog) จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

นายเสกสันต์ ศรีทา ผู้ใหญ่บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็น 1ใน 5 หมู่บ้าน ของอำเภอแม่สรวย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และชาวบ้านได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โดยเน้นการส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น ดึงเอาอัตลักษณ์แบบดั้งเดิมที่มีอยู่ มาสร้างเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวประทับใจบ้านใหม่แสงแก้ว เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของภาคเหนือ และมีศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ที่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปี  มีนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรรม ประเพณี เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป