18/04/2024

จันทบุรี-นิเทศศาสตร์ ม.รำไพ จัดโครงการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สัญจร” โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-นิเทศศาสตร์ ม.รำไพ จัดโครงการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สัญจร” โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดตราด อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาหลักสูตร รายวิชาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สู่การขยายผลการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในภาคตะวันออก กิจกรรม อบรมให้ความรู้คู่มือเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โรงเรียนสอยดาววิทยา โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางนฤมล กงกุล ได้กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและการโอวาทแก่นักเรียนในการจัดอบรมครั้งนี้


ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อการขยายผล คู่มือเครือข่าย สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ให้มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ,การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์,การผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างระบบนิเวศสื่อที่ดี โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมราว 100 คน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป