14/04/2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดกิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัด

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดกิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัด

 

วันนี้ (28 มี.ค.67) เวลา 08.45 น. ที่ ห้องประชุมพระพิศัยสุนทรการ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติและได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย ทั้งการป้องกัน ปราบปราม รวมถึงการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำตัวเข้ารับการบำบัดให้กลับมาเป็นคนดี คืนสู่สังคมและครอบครัว รวมไปถึงการดูแลเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดด้วยแผนปฏิบัติการทำสงครามยาเสพติด โดยกำหนด “Kick Off” ปฏิบัติการตัดวงจรยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดิน

จังหวัดนราธิวาส มีหมู่บ้านจำนวน 580 หมู่บ้าน 187 ชุมชน เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วจำนวน 358 หมู่บ้าน 14 ชุมชน ยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 222 หมู่บ้าน 173 ชุมชน โดยในปี 2567 กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดภายใต้ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการปราบปราม มาตรการบำบัดรักษา มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม มาตรการประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วม และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยนำแนวทาง ขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไปดำเนินการในหมู่บ้าน ที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ครบทุกพื้นที่ โดยใช้กลไกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกระดับ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และภาคีทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม จัดตั้งกองทุนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมาย และร่วมกันดำเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนให้เป็นรูปธรรม เป็นการเตรียมความพร้อมหมู่บ้านให้สามารถผ่านเกณฑ์ประเมินที่กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กำหนดจึงจะเสนอขอเข้ารับการพิจารณาเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อขอรับทุนศักดิ์สิทธิ์เป็นขวัญกำลังใจ เข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนต่อไป

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วย การประกาศจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวาระจังหวัดนราธิวาส, การมอบป้ายหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย, การให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมานุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป