14/04/2024

ปทุมธานี ตรวจสอบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำในจังหวัดปทุมธานี ที่ขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง

ปทุมธานี ตรวจสอบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำในจังหวัดปทุมธานี ที่ขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 5 ร่วมกับ นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการ ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดปทุมธานี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงตลอดจนปัญหาอุปสรรคในพื้นที่

โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอสามโคก นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเมืองปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีล้ำ ปลูกเพชร์ ผอ.กลุ่มงานยุทศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล โดยมีการติดตามตรวจสอบใน 3 โครงการ ได้แก่


1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ การสร้างโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดเมตารางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก งบประมาณ 3,000,000 บาท โดย อำเภอสามโคก เป็นหน่วยดำเนินการ
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ การสร้างโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดถั่วทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก งบประมาณ 3,000,000 บาท โดย อำเภอสามโคก เป็นหน่วยดำเนินการ


3. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจทางน้ำโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดเทียนถวาย หมู่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี งบประมาณ 3,000,000 บาท โดย อำเภอเมืองปทุมธานี เป็นหน่วยดำเนินการ
ทั้งนี้ คณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จะได้นำข้อมูลความพร้อมความเหมาะสมในการดำเนินการของทั้ง 3 โครงการ เสนอรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป