15/04/2024

กองทัพภาคที่ 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่าง สำหรับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กองทัพภาคที่ 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่าง สำหรับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ตามนโยบายของกองทัพบก ให้จัดการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างทักษะวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของหน่วย โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอด ในการฝึกวิชาชีพภายหลังจากปลดประจำการ

กองทัพภาคที่ 3 จึงจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่าง สำหรับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2567 โดย พลโทประสาน แสงสิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ กองพลพัฒนาที่ 3 โดย พล.ต.สกนธ์ เพชรทอง ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึก มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานจนสามารถนำไปประกอบอาชีพ รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว รองรับต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

สำหรับการฝึกในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองพลทหารม้าที่ 1 ได้ทำการคัดเลือกทหารกองประจำการที่มีความสนใจ และมีทักษะพื้นฐานเคยผ่านการทำงานกับเครื่องมือช่างมาก่อน เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 46 นาย

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป