28/05/2024

แม่ฮ่องสอน-ธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

แม่ฮ่องสอน-ธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้านป่าหมาก เน้นย้ำการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง/ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ “ชุดธารน้ำใจ” จากสภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มอบให้แก่ ราษฎรผู้ประสบภัย(วาตภัย) บ้านป่าหมาก ซึ่งประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เมื่อวันที่10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 70 ครัวเรือน โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ กำนันตำบลบ้านกาศ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบ ณ วัดบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
พร้อมกันนี้ นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในด้านต่างๆ ได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ให้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของปัญหายาเสพติด โดยไม่กล่าวโทษผู้เสพ พร้อมให้โอกาสเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม ปกป้องลูกหลานเยาวชนไม่ให้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควบคู่กับการลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด และป้องกันปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ป่วยจิตเวชที่ติดสารเสพติด รวมถึงร่วมปกป้องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และขอความร่วมมือประชาชนในหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป