21/05/2024

ปทุมธานี “รองนายก”เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาดตามโครงการพัฒนาตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปทุมธานี “รองนายก”เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาดตามโครงการพัฒนาตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

เมื่อวัน 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมาย นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานใน “ พิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาดตามโครงการพัฒนาตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ” ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ


เทศบาลนครรังสิต มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแลสถานประกอบการ ตลาด ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กฎกระทรวงของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนด ได้แก่ ด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และพัฒนาตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลาดสดและตลาดนัดน่าซื้อ ซึ่งการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้อย่างถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อพัฒนาตลาดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นแหล่งจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและปลอดโรค

ตลอดจนผู้ประกอบการตลาด ผู้ขายของในตลาด ได้รับความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญการพัฒนาตลาดสดให้เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารปลอดภัยและใส่ใจผู้บริโภคและลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนผู้บริโภค โดยจัดให้มีการอบรมเป็นระยะเวลา 1 วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการตลาดและผู้ช่วย
ขายของในตลาดสะพานแดง ตลาดนัดสะพานแดง รวมทั้งสิ้น 80 คน
การอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป