28/05/2024

ปทุมธานี ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือสถานการณ์

ปทุมธานี ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือสถานการณ์

 

ณ ห้องประชุมอำเภอหนองเสือ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมด้วย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ผู้แทนเกษตรจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนโครงการชลประทาน ส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอหนองเสือ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอหนองเสือ

ทั้งนี้ในการประชุม มีการชี้แจงจากกรณีเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา มีประชาชนร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำในคลองระพีพัฒน์แยกตก ลดระดับลงต่ำ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ชี้แจงว่าเนื่องจาก ปัจจุบันอยู่ในช่วงปลายฤดูแล้งซึ่งสภาพอากาศมีสภาพร้อนและแห้งแล้งมากจึงทำให้มีการใช้น้ำในคลองส่งน้ำมากกว่าปกติจึงเป็นผลให้ระดับน้ำในคลองลดลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเกิดปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์ ทำให้ระบบนิเวศเสียหาย และประชาชนผู้ที่ต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคและทำเกษตรกรรมได้รับความเดือดร้อน

จึงต้องดำเนินการ ลำเลียงน้ำจืดจากพื้นที่ตอนบนลงไปเจือจางน้ำเค็มในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักต่างๆในพื้นที่โครงการฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่จะลงมาเติมทดแทน ยังไม่สามารถไหลเข้ามาเติมได้ทันจึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ โดยกรมชลประทาน โครงการส่งและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ได้รับทราบและแก้ไขปัญหา โดยเร่งการลำเลียงน้ำเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 โดยเบื้องต้น ได้ดำเนินการ ดังนี้

 

1. ขอเพิ่มปริมาณน้ำที่ คลองระพีพัฒน์ตก (ปัจจุบัน ปริมาณน้ำในคลองระพีพัฒน์แยกตก เพิ่มขึ้น และสามารถ ไหลเข้าคลอง 9 ได้แล้ว
2. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอโดยจัดรอบเวรการสูบน้ำ ซึ่งดำเนินการแล้ว
3. เพิ่มแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ ปากคลอง 9 กรณีที่น้ำในคลอง9 ขาด
4. ในคลองระบายน้ำอื่น คลอง 2-8 น้ำยังไม่ขาด ซึ่งจะพิจารณา รับน้ำเข้าคลองตามรอบเวรที่จัดไว้ โดย จะพยามไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร และผู้ใช้น้ำต่อภาพรวม
โอกาสนี้ นายก อบจ. ได้มีแนวทางเพื่อให้ทุกอปท. นำไปปฏิบัติในช่วงที่น้ำลดระดับ ในการขุดลอกสันดอนกลางคลองเพื่อมิให้ขวางทางน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำในห้วงฤดูฝน โดย อบจ. พร้อมให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลและน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป