19/05/2024

ตาก – แม่สอดมูลนิธิสามมัคีการกุศล จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในงานประเพณีสงกรานด์ ประจำปี 2567

ตาก – แม่สอดมูลนิธิสามมัคีการกุศล จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในงานประเพณีสงกรานด์ ประจำปี 2567
ณ. ลานอเนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับ นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด พ.ต.อ.พิทยากร เพชรรัตน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ประธานกิตติมศักดิ์ ผู้อาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร ภาคเอกชน และประชาชน ที่ได้เดินทางมาร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในงานประเพณีสงกรานด์ ประจำปี 2567 ด้วยแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ได้ร่วมกันจัดงานรดน้ำดำหัวเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2567 คณะกรรมการดำเนินงานมีความยินดี และขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เป็นรากฐานของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นประเพณีที่ทุกคนปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และองค์กรภาคเอกชน เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติไทยไว้ จึงได้จัดงานนี้เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากว่าตั้งแต่ปลายปี พุทธศักราช 2562 เป็นต้นมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้านจึงทำให้การจัดงานในลักษณะรวมกลุ่มเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและได้งดการจัดงานสงกราน ไปหลายปี แต่สถานการณ์ในปัจจุบันได้ผ่อนคลายลงมาก จึงได้มีมติที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในปีนี้ขึ้นมานั่นเอง
/////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป