18/05/2024

วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และแข็งแกร่ง

วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และแข็งแกร่ง

วันที่ 25 เมษายน 2567 ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่การเวชศาสตร์ เด็กไทยในศตวรรษที่ 21: เติบโตอย่าง มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 พร้อมด้วยพล.ต.หญิง รศ.ฤดีวิไล สามโกเศศ ประธานฝ่ายวิชาการราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากในปัจจุบันอัตราเกิดของเด็กไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนน่าตกใจ และใน 3 ปีที่ผ่านมานี้ จำนวนการ เกิดของประชากรได้ลดลงจนน้อยกว่าจำนวนการตายในแต่ละปี ส่งผลให้ในอนาคตประเทศไทยจะ มีประชากรในวัยทำงานในสัดส่วนที่น้อยลง เด็กที่เกิดมาในวันนี้ เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะต้องแบก รับภาระทางสังคมที่มากขึ้น ในขณะการเติบโตของเด็กยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ยังมีอยู่ มากมาย ดังนั้นทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ ขึ้นเพื่อเป็นการระดมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทาง กุมารเวชศาสตร์ มาถ่ายทอดให้ผู้เข้าประชุมเพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยเด็กในทุกมิติ ให้พร้อมรับ กับสถานการณ์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป

โดยมีกุมารแพทย์มากกว่า 800 คนมาร่วมประชุม ซึ่งจะ ได้นำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาการดูแลเด็กในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบทั่วประเทศไทย แต่นอกจาก บทบาทของกุมารแพทย์แล้ว ยังมีความจำเป็นที่หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชน จะต้องบูรณาการร่วมกัน ในมาตรการต่างๆ ในข้างต้น ที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยได้เติบโตอย่างมี คุณภาพ ปลอดภัย และแข็งแกร่ง เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรศ. นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง สาธารณสุข เป็นผู้แทนมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21: เติบโตอย่าง มีคุณภาพและปลอดภัย”

 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป