28/05/2024

เพชรบูรณ์-อบจ.พช ส่งเสริมการเลี้ยงผำ นำร่อง 300 ครัวเรือน หวังเกษตรกร และกลุ่มผู้สูงอายุ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพชรบูรณ์-อบจ.พช ส่งเสริมการเลี้ยงผำ นำร่อง 300 ครัวเรือน หวังเกษตรกร และกลุ่มผู้สูงอายุ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายธีระวัฒน์ วิไลรัตน์ ประธานบริหารบริษัทไร่สายชล ๑๐๑ จำกัด และ นายไพทูลย์ อินหา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังร่อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารแปรรูปหรือสินค้าจากพืชเศรษฐกิจ (ผำ) โดยมี นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุม 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันวันนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งในการสร้างรายได้ และเป็นการนำผู้ผลิตและผู้รับซื้อมาพบและทำข้อตกลงกัน ผู้ผลิตก็คือวิสาหกิจชุมชนบ้านวังร่อง ผู้รับซื้อก็คือ บริษัทไร่สายชล ๑๐๑ จำกัด ที่ปัจจุบัน สามารถนำมาแปรรูปเป็นผำชนิดผง ชงน้ำดื่ม เป็นการให้โปรตีนด้านพืช และมีแนวทางที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท เพื่อขยายผลออกไปสู่การตลาดเชิงธุรกิจได้

 

โดยมี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เป็นองค์กรภาครัฐ สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ และองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกรที่สนใจ นำร่อง 300 ครัวเรือน ถ้าประสบความสำเร็จเราสามารถขยายไปกับ วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ที่สนใจได้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ ที่อยู่บ้านไว้สร้างรายได้เพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพ ถ้าเราเลี้ยงผำในวงบ่อ 5 วง ก็จะสามารถสร้างรายได้เพิ่ม ประมาณ เดือนละ 1,000 บาท ซึ่งจะทำให้การดำรงชีพของผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไว้ใช้จุนเจือตนเอง และครอบครัว อีกทาง โดยจะมีการจัดการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้สนใจ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 


สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารแปรรูปหรือสินค้าจากพืชเศรษฐกิจ (ผำ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ(ผำ) ให้เป็นบริการสาธารณะสำหรับประชาชน ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนสามารถขยายผลไปสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ หรืออาหารแปรรูปให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจที่ได้ตกลงกัน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ รวมถึงทักษะในการเพาะปลูกผำ จัดหาพันธุ์พืช สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเพาะปลูก ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการสำหรับการเพาะปลูก และจัดทำเอกสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่อง

มีหน้าที่ ส่งเสริมการการเพาะปลูกผำ ในชุมชน ประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและและเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความประสงค์จะดำเนินการเพาะปลูก รวบรวมผลผลิต เพื่อนำส่งไปยังตลาดและผู้ประกอบการ และ เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านบริษัทไร่สายชล ๑๐๑ จำกัด มีหน้าที่ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังร่องเพื่อรับซื้อผำ อย่างต่อเนื่องในราคาที่เป็นธรรม พร้อมพัฒนาและแปรรูปผำ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยบันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสามฝ่ายลงนาม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป