28/05/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok, the City of Recycling)”

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok, the City of Recycling)”

 


วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok, the City of Recycling)” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเชาว์ฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok, the City of Recycling)” ของส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการขยะของจังหวัดพิษณุโลกเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok, the City of Recycling)” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งได้มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินการจัดการขยะของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภายใต้แผนการดำเนินงาน “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok, the City of Recycling)” และจัดทำแบบบันทึกข้อมูลปริมาณขยะส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกทาง Google Forms ทุกวันที่ 1 ของเดือน และการนำขยะแต่ละประเภทไปกำจัด/และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป