21/05/2024

แม่ฮ่องสอน-ส่งเสริมอาชีพคนพิการผลิตถ่าน แบบไบโอชาร์

แม่ฮ่องสอน-ส่งเสริมอาชีพคนพิการผลิตถ่าน แบบไบโอชาร์
ที่ ห้องประชุมคริสตจักรความหวังแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธีการอบรม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพคนพิการผลิตถ่าน แบบไบโอชาร์ ประจำปี 2567” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สมาคมคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะวิทยากร ผู้พิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกิจกรรม โดยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคนพิการที่จดทะเบียนถูกต้องแล้ว จำนวน 9,865 ราย ซึ่งปัจจุบันคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่มั่นคง ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครัวเรือน และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้ง หรือขยะทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด ใบข้าวโพด ส่วนใหญ่ถูกกำจัดด้วยการไถฝังกลบหรือเผาทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ปกคลุมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้สมาคมคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดทำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพคนพิการผลิตถ่านแบบไบโอชาร์ ประจำปี 2567 เพื่อผลิตถ่านอัดแท่งจากใบและซังข้าวโพด ให้เป็นประโยชน์แก่คนพิการและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การลดหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้คนพิการ มีทักษะอาชีพในการผลิตถ่านแบบไบโอชาร์ และได้รับการจ้างงานคนพิการทำให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนไว้ใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนในเรื่องของเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยใช้ถ่านแทนก๊าซในการหุงต้มอาหาร เพื่อนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ แทนการเผาทิ้งที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ และช่วยลดปัญหาโลกร้อน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป