19/05/2024

ลพบุรี จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ลพบุรี จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมี นายวงศ์ชยาภัทร ชัยวัฒนาศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี นายอำนาจ สอนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย คณะวิทยากร และประชาชนที่มีความสนใจจะลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมการประชุม

 


นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า เนื่องด้วยอายุของวุฒิสภา จะครบวาระในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นี้ ซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 200 คน โดยมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม และในการเลือกกันเองดังกล่าวนั้นต้องดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระยะเวลา 1 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อให้บุคคลที่สนใจจากกลุ่มอาชีพสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาและเข้าสู่กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิก วุฒิสภา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม กระบวนการและวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน รวมทั้งข้อห้ามในการแนะนำตัว ให้กับบุคคลที่มีความสนใจจะลงสมัคร รับเลือกสมาชิกวุฒิสภาในทุกกลุ่มอาชีพได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ทำให้การดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาบรรลุผลสำเร็จ ด้วยความ สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป