15/06/2024

ปทุมธานี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 7 ราย

ปทุมธานี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 7 ราย

 

   

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. ที่ โรงพยาบาลปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสมพงษ์ สุเมธาธิกุล ขนส่งจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยมี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นายวิวรรธณ์ ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่ง คณะแพทย์ พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ได้นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม มาสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน มีความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพื่อช่วยเหลือผู้พิการเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนขึ้น

   

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปใช้ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 488,500 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และโรงพยาบาลปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับจัดสรร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ รถนั่งสำหรับผู้พิการแบบธรรมดาและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 2 ราย รถนั่งสำหรับผู้พิการแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 3 ราย ขาเทียมระดับเหนือเข่า จำนวน 1 ราย และ ขาเทียมระดับใต้เข่า จำนวน 1ราย และจัดมอบให้แก่ผู้พิการโดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำสำหรับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป