24/06/2024

ลำพูน-เริ่มแล้ว!มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน 2567 “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

ลำพูน-เริ่มแล้ว!มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน 2567 “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

 

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2567 ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”พร้อมด้วยนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีเครือข่าย พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า จังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์กระจายตัวในพื้นที่ 8 อำเภอ อยู่ด้วยกัน 5 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน มอญ และกะเหรี่ยง ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์มีอัตลักษณ์ ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม พร้อมทั้ง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ของจังหวัดลำพูน ต่อไป

จังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2566 – 2570 คือ มุ่งหมายให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน บนพื้นฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ จังหวัดลำพูน จึงได้สนับสนุนงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567” ขึ้น เพื่อให้จังหวัดลำพูน เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี และตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ที่ว่า “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง”

นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567” ภายใต้โครงการลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ กิจกรรมย่อยที่ 2 : งานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน จังหวัดใกล้เคียง และทั่วประเทศ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00~21.00 น. ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีการนำเสนอความโดดเด่น ทั้งทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน อีกทั้งเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของชาติพันธุ์จังหวัดลำพูนทั้ง 5 กลุ่ม ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน มอญ และกะเหรี่ยง สู่สากลโลก และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ ประเพณี และวัฒนธรรม

 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ “ชาติพันธุ์สร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” การประกวด “หนูน้อยสร้างสรรค์ชาติพันธุ์ลำพูน” การประกวด“นางงามชาติพันธุ์ลำพูน” การประกวดการทำอาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์   กิจกรรมเดิน Fashion Show ผ้าชาติพันธุ์ เวทีเสวนาวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์ นิทรรศการอัตลักษณ์และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น บ้านกลุ่มชาติพันธุ์จําลอง นิทรรศการผ้าเมืองลำพูน การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เลือกชม เลือกซื้อ ช้อป ช้อปชิม แชะ!! ภายในงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูนตามวันและเวลาดังกล่าว

ภาพ-ข่าว : นภาพร ขัติยะ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป