25/06/2024

ร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ไปกับ ทัพเรือภาคที่ 1

ร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ไปกับ ทัพเรือภาคที่ 1

 

*** วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นาวาเอก กฤษดา จิระไตรพร รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

 

*** การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรกรปลอดภัย ก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์” การเยี่ยมชมการเพาะทานตะวันงอก การปลูกมะเขือเทศ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงไส้เดือน ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์สามดำภูพาน ได้แก่ การเลี้ยงไก่ดำภูพาน การเลี้ยงกระต่ายดำภูพาน และการเลี้ยงโคดำภูพาน

 

*** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง รวมถึงการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เหลือมาใช้จ่ายในครอบครัวได้มากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง และมีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านโค้งดารา โรงเรียนบ้านท่าตรง อบต.บางพระ อบต.หนองขาม และชาวบ้านที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ รวมจำนวน 80 คน

 

#ทัพเรือภาคที่1
#เศรษฐกิจพอเพียง
#เทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคง
#Fit_for_the_Future

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป