19/06/2024

แม่ฮ่องสอน-ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อม วางมาตรการช่วยเหลือสถานศึกษากรณีเกิดเหตุวาตภัย อุทกภัยในพื้นที่

แม่ฮ่องสอน-ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อม วางมาตรการช่วยเหลือสถานศึกษากรณีเกิดเหตุวาตภัย อุทกภัยในพื้นที่
ในช่วงเวลาของฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ได้เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีความตระหนักและห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในห้วงฤดูฝน เมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆ ให้รายงานผลกระทบจากการประสบเหตุวาตภัย หรือ อุทกภัย ให้ทางสำนักงานเขตทราบทันที ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวอาจกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง สถานศึกษาได้
นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดเผยว่า ในห้วงรอยต่อระหว่าง ฤดูร้อนและฤดูฝนจะเกิดวาตภัย และ อุทภัย ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ได้เกิดเหตุขึ้นกับสถานศึกษาไปบ้างแล้วนั้น ทั้งในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง และ อ.แม่ลาน้อย และ อ.สบเมย โดยได้มอบหมายให้ทาง นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจสอบสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านป่าหมาก (อำเภอแม่สะเรียง) 2.โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 3.โรงเรียนบ้านแม่แลบ 4. โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 5. โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 6.โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา (อำเภอแม่่ลาน้อย) และโรงเรียนบ้านห้วยวอก (อำเภอสบเมย) เพื่อให้กำลังใจและตรวจสอบสภาพความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป
ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องที่เกิดขึ้น ได้มีการวางมาตรการรองรับ และจัดบุคลากรในการกำกับดูแล โดยสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานเขตฯ ทั้ง 3 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอสบเมย ซึ่งโรงเรียนในสังกัดฯ เมื่อเกิดเหตุทุกเหตุ ผอ.สถานศึกษาจะทำการแจ้งเข้าระบบ App line กลุ่มศูนย์ความปลอดภัย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 หรือโทรสายตรงกับ ผอ.เขตฯ เพื่อรายงานสถานการณ์เบื้องต้น โดยทาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มอบหมายให้ทาง นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดูแลพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดูแลพื้นที่อำเภอสบเมย และ นางธนพินท์ พวงทอง รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดูแลพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับประธานเครือข่าย หรือ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอละ 1 คน จะทำหน้าที่ประสานงาน กับประธานศูนย์และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งทาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จะตั้งคณะกรรมการ โดยมีรอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ ผอ.กลุ่มแผน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานเป็นเอกสาร เพื่อรายงานเหตุการณ์ไปยัง เลขาธิการ กพฐ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากมีเหตุเกิดขึ้นกับครูและนักเรียนก็จะมีกองทุนในการช่วยเหลือเบื้องต้น
ทั้งนี้ ทาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ระบุเพิ่มเติมว่า ว่า ทาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้วางมาตราการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือสถานศึกษาในพื้นที่ และ ได้มีการประสานความร่วมมือกับท้องที่ท้องถิ่น โดยสำนักงานเขตฯ ก็จะมีการติดตามกำกับการทำงานในทุกมิติ เพื่อให้เกิดการคลี่คลายความกังวลของโรงเรียนและช่วยดูแลโรงเรียนในลำดับต่อไป ซึ่งเป็นการวางแผนดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในอนาคตหากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในสถานศึกษา อาจจะล่าช้าเนื่องจากทางสำนักงานเขตฯเองไม่ได้มีงบประมาณในการรองรับ ต้องรายงานตรงไปยังต้นสังกัด เพื่อจัดสรรงบประมาณลงมาดูแลและช่วยเหลือในแต่ละสถานศึกษาที่เกิดเหตุต่างๆ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป